Επιλογές


Τι είναι τα βαρυτικά κύματα;

Have Gravitational Waves finally been detected by LIGO? Physicists Umberto Cannella and Daniel Whiteson explain what they are and why they'll cause a big ripple in our understanding of the Universe.