Επιλογές


Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Ημερησίου Γενικού Λυκείου  για το  

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2017 - 2018

τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου
καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του  Ημερησίου Γενικού Λυκείου
καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ