Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων Ημερησίου Γενικού Λυκείου  για το  

ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2019 - 2020

τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄,  Β΄  και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου
καθορίζονται με τον ΦΕΚ 3807 B' 28-08-2018

 

στο ΦΕΚ Β΄ 1790/21-05-2019 δημοσιεύτηκαν:
 η με αρ. πρωτ. 77577/Δ2/16-05-2019 Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και
 η με αρ. πρωτ. 77568/Δ2/16-05-2019 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 139454/Δ2/28-08-2018 Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ Β΄ 3807) ως προς το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.

 η με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/05-07-2019 με θέμα: Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων.

  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ